วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้โครงการ U2T ตำบลนางแล

คณะทำงาน U2T ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ณ ห้อง 120 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร (S4 ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีทีมวิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร และผู้เชี่ยวชาญจากสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ 18 กันยายน 2564⁣⁣

ถ่ายทอดองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสับปะรด 3 ผลิตภัณฑ์ คือ ข้าวแต๋นซอสสับปะรด แยมสับปะรดพลังงานต่ำ และผงหมักหมูนุ่ม โดยใช้เปลือกสับปะรดเป็นส่วนผสมทำให้หมูนุ่ม และร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้กับชุมชน เพื่อนำไปทดลองจำหน่าย และเป็นต้นแบบเพื่อต่อยอดธุรกิจ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากกลุ่ม ฮัก ณ เชียงราย พายสับปะรดภูแล กลุ่มแปรรูปสับปะรด บ้านป่าซางวิวัฒน์ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ต.นางแล โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน ต.นางแลเป็นอย่างดี

วันที่ 25-26 กันยายน 2564⁣⁣

ถ่ายทอดองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหมูหลุม 2 ผลิตภัณฑ์ คือ แคบหมูป๊อปด้วยไมโครเวฟ และ แกงฮังเลหมูหลุมใส่สับปะรด ในถุงรีทอร์ทเพาช์ และร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้กับชุมชน เพื่อนำไปทดลองจำหน่าย และเป็นต้นแบบเพื่อต่อยอดธุรกิจ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจากกลุ่ม ศูนย์การเรียนรู้หมูหลุม บ้านป่าซางวิวัฒน์ กลุ่มอาชีพแคบหมู บ้านป่าซางวิวัฒน์ กลุ่มแคบหมูโบราณ by จรรยาลักษณ์ กลุ่มฮัก ณ เชียงราย พายสับปะรดภูแล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ต.นางแล โดยได้รับความสนใจและความร่วมมือจากชุมชน ต.นางแลเป็นอย่างดี