นักวิจัยของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรติด Top Ten ผู้ contribute พันธกิจด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่การติด World University Rankings

นักวิจัยของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ติด Top Ten ผู้ contribute พันธกิจด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสู่การติด World University Rankings ในประเด็นพิจารณา 4 ด้านจาก 5 ด้าน (ตั้งแต่ปี 2016-2021) ได้แก่

ด้าน Publications

รศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน (อันดับที่ 3)

ด้าน Citations

รศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน (อันดับที่ 3)  

 

ด้าน h-index

รศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน (อันดับที่ 5)

ด้าน Funding

ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร (อันดับที่ 3)

ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล (อันดับที่ 6)