กิจกรรม Open House ออนไลน์ เพื่อแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรม Open House ออนไลน์ เพื่อแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์  โดยมีคุณครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจากหลากหลายโรงเรียน ได้แก่

 1. โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา จังหวัดสตูล
 2. โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร
 3. โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน
 4. โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
 5. โรงเรียนทิวไผ่งาม กรุงเทพมหานคร
 6. โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 7. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
 8. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
 9. โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
 10. โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 11. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
 12. โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม