นักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมกิจกรรม Virtual Mobility Program กับมหาวิทยาลัยจากประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา คณาจารย์ นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เข้าร่วมกิจกรรม a virtual mobility program – Know your Neighbour” จัดโดย students’ society (FOSTECH) จาก Faculty of Food Science and Technology, University Putra Malaysia (UPM Serdang Campus) ประเทศมาเลเซีย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดในรูปแบบออนไลน์และมีนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอย่างล้นหลาม ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมมีดังต่อไปนี้

 

VIRTUAL MOBILITY PROGRAM 

“KNOW YOUR NEIGHBOUR” 

FACULTY OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY,  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, MALAYSIA  SCHOOL OF AGRO-INDUSTRY, MAE FAH LUANG UNIVERSITY, THAILAND 
PROGRAM TENTATIVE 
MONDAY, 27 SEPTEMBER 2021

Time (Thailand) 

Activity

8.00 – 8.15 AM 

Opening speech and dua’ recitation

8.15 – 9.00 AM 

(UPM) Panel lecturer 1:  

Introduction to Faculty of Food Science and Technology, Universiti Putra Malaysia

9.00 – 9.45 AM 

(MFLU) Panel lecturer 2: 

Introduction to School of Agro-Industry,  

Mae Fah Luang University

9.45 – 10.00 AM 

Spill the Teh Tarik (Session 1)

10.00 – 10.30 AM 

(UPM) Panel lecturer 3: Food Industry in Malaysia*

10.30 – 11.00 AM 

(MFLU) Panel lecturer 4: Food Industry in Thailand*

11.00 – 11.30 AM 

Question and answer session with panel lecturers 3 and 4

11.30 AM – 1.00 PM 

Lunch break

1.00 – 1.10 PM 

Mentimeter 

1.10 – 2.10 PM 

(UPM) Malaysia: A Hot Pot of Cultural Foods

2.10 – 2.30 PM 

Question and answer session

2.30 – 3.30 PM 

(MFLU) Thai Cultural Food Sharing Session*

3.30 – 3.50 PM 

Question and answer session

3.50 – 4.00 PM 

Guess the Food Puzzle Game

 

4.00 – 4.30 PM Spill the Teh Tarik (Session 2)
4.30 – 4.45 PM Feedback Session
4.45 – 5.00 PM Closing speech and dua’ recitation
5.00 PM End of program

ประมวลภาพกิจกรรม