อาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการในโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่

ตามที่ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยได้ดำเนินการบ่มเพาะและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดอนลาว อาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้รับเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการกิจการ Curry Craft : แกงกะหรี่ญี่ปุ่นสำเร็จรูปในรูปแบบก้อน โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2 คน ได้แก่ นายธีรพงษ์ อุมาสะ และ นางสาวกันต์ธวัล อภินันท์ทนุวงษ์ เป็นผู้ร่วมพัฒนาและปรับปรุงสูตร ทั้งนี้ผู้ประกอบการได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการและผลิตภัณฑ์ต้นแบบในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ด้วยระบบ Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom