ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการประกวดดาวรุ่งนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร (Young Rising Stars of Science Award 2021 in Food Technology)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลชนก คุ้มเลา นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการประกวดดาวรุ่งนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปี  2564  (Young Rising Stars of Science (YRSS) Award 2021 in Food Technology) สำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับปริญญาตรี หัวข้อ “Development of Plant-based Cheddar Cheese using Response Surface Methodology (RSM)” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธิดา หอมถาวรชู เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

การประกวดดาวรุ่งนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YRSS 2021 เป็นเวทีให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ได้นำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานประชุมวิชาการแบบออนไลน์ The 47th International Congress on Science, Technology and Technology – based Innovation (STT47) ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2564