ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับทุนการสนับสนุนจาก สวทช. ในกลุ่มทุนนักวิจัยใหม่

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับทุนการสนับสนุนจาก สวทช. ในกลุ่มทุนนักวิจัยใหม่ ได้แก่

1) ผศ. ดร. เสาวภา ไชยวงศ์ โครงการวิจัยเรื่อง “ผลของชนิดวัสดุกันกระแทกต่อความช้ำจากการสั่นสะเทือนและคุณภาพของฝรั่ง

2) ผศ. ดร. ณัฐวุฒิ ดอนลาว โครงการวิจัยเรื่อง “ศักยภาพของชาและชาสมุนไพรชนิดต่างๆ ในการต้านทานการย่อยสตาร์ชของข้าวสุก