คณาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมหารือการสร้างงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาคณาจารย์จากสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมหารือการสร้างงานวิจัยร่วมกันกับนักวิจัยต่างชาติ โดยการหารือร่วมกันครั้งนี้มีนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศที่เข้าร่วมหารือ ได้แก่

  1. Department of Food Science and Technology (DFST), Faculty of Agricultural Engineering and Technology, Bogor Agricultural University (IPB University) ประเทศอินโดนีเซีย
  2. National Taiwan University ประเทศไต้หวัน
  3. National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ประเทศไต้หวัน
  4. Korean university ประเทศเกาหลี
  5. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์