บรรยายพิเศษรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ “การจัดการโครงการและประสบการณ์การตั้งโรงงานผลิตอาหารด้วยตัวเอง”

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดบรรยายพิเศษรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ “การจัดการโครงการและประสบการณ์การตั้งโรงงานผลิตอาหารด้วยตัวเอง” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และบุคคลทั่วไป ได้รับความรู้และทักษะในด้านการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางในการจัดตั้งโรงงานผลิตอาหาร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานนอกเหนือจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรได้ในอนาคต วิทยากรโดย คุณสัญชิต แสงกล้า กรรมการและผู้จัดการ บริษัท อี.เอช.ไอ.โตไก จำกัด ในนามสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรมา ณ โอกาสนี้