บรรยายพิเศษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หัวข้อ “บทบาทของอุตสาหกรรมเกษตรต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลัง Post Covid” (Role of Agro-Industry for Economic Recovery in the Post Covid-19 era)”

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดบรรยายพิเศษแบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หัวข้อ “บทบาทของอุตสาหกรรมเกษตรต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลัง Post Covid” (Role of Agro-Industry for Economic Recovery in the Post Covid-19 era)” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รักษาการรองผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีด้านพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต การบรรยายครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจทิศทางอุตสาหกรรมเกษตรโลกและในประเทศไทยที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการและทักษะที่จำเป็นในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมตัวเป็นกำลังคนที่สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในอนาคต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาศ นิวัฒน์ เป็นผู้ดำเนินการจัดบรรยายในครั้งนี้