รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน ได้รับการจัดอันดับในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก ‘World’s Top 2% Scientists’

 

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลกที่มีการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์สูงที่สุด ‘World’s Top 2% Scientists’ โดยผลการจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำนี้มาจากการศึกษาของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ดที่ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS BIOLOGY เรื่อง Updated science-wide author databases of standardized citation indicators โดยใช้ข้อมูลการอ้างอิง (citation) ในฐานข้อมูล SCOPUS ที่ปรับปรุงล่าสุดจนถึงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เพื่อจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานที่ถูกอ้างอิงสูงในระดับ 2% แรกประจำปี 2020 (single-year citation impact) และผลงานที่ถูกอ้างอิงสูงในระดับ 2% แบบสะสม (career-long citation impact) ผลการจัดอันดับประจำปี 2020 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ประเภท CAREER
1. Emeritus Prof. Dr. Kevin D. Hyde

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” โดยข้อมูลปี 2020
1. Emeritus Prof. Dr. Kevin D. Hyde
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ชูเกียรติโรจน์
5. อาจารย์ ดร.ศรัญภัทร บุญมี
6. Dr. Ruvishika S. Jayawardena