สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ ปราณอมรกิจ

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ ปราณอมรกิจ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 เป็นต้นไป