สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ไชยวงศ์

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในสำนักวิชาที่ได้รับรางวัลนักวิจัย ได้แก่

1) รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน ที่ได้รับรางวัล นักวิจัยระดับมหาวิทยาลัยในระดับดีมาก (รับมอบโล่ และเงินรางวัล)

 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ไชยวงศ์ ที่ได้รับรางวัล นักวิจัยระดับสำนักวิชา (รับมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัล)

Asst. Prof. Dr Saowapa Chaiwong