Year: 2021

นักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้รับทุนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศจีนและประเทศฝรั่งเศส

นักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 2 ราย ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นักวิจัยสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในฐาน Scopus ระดับ Q1-Q3 ในครึ่งปีแรก

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในฐาน

1 3 4 5 6 7