ตัวแทนสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมประชุมจัดทำ BCG VALUE CHAIN ด้านการเกษตร จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายอดิศร จันทรประภาเลิศ เกษตร และสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธาน การประชุมจัดทำ BCG Value Chain ด้านการเกษตร จังหวัดเชียงราย ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมและวางพื้นฐานด้านการเกษตรจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งให้มีการขยายผลการขับเคลื่อน BCG Model ด้านการเกษตรจังหวัดเชียงราย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา ไชยวงศ์ ได้เป็นตัวแทนสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมประชุมจัดทำ BCG VALUE CHAIN ดังกล่าว