นักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมโครงการ Sakura Science Exchange Program ในรูปแบบออนไลน์กับมหาวิทยาลัยอุสึโนะมิยะ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวงจำนวน 10 คนได้เข้าร่วมโครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program in Science หรือ Sakura Exchange Program in Science กับนักศึกษาจาก Department of Environmental Engineering, School of Agriculture, Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น ในรูปแบบออนไลน์ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดจาก Japan Science and Technology Agency (JST) โดยมี Asst. Prof. Dr. Masatsugu Tamura เป็นผู้ประสานงานฝ่ายญี่ปุ่น และมี ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดอนลาว เป็นผู้ประสานงานฝ่ายไทย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Takahiro Saito, Dean of Faculty of Agriculture and Vice president of Utsunomiya University และ รศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวทาง Utsunomiya University ได้นำเสนอ ดังต่อไปนี้

  • แนะนำห้องปฏิบัติการทาง Plant Factory โดย Prof. Dr. Takahiro Saito
  • บรรยากาศการเรียนการสอนใน Utsunomiya University โดยนักศึกษาปริญญาเอก Miss Solongo Batgerel จากประเทศมองโกเลีย
  • งานวิจัยและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง Utsunomiya University กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย Asst. Prof. Dr. Masatsugu Tamura

จากนั้นทางฝั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้นำเสนอ ดังต่อไปนี้

  • แนะนำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ความร่วมมือของสำนักวิชาฯ กับต่างประเทศ งานวิจัยของสำนักวิชาฯ โดย รศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน
  • บรรยากาศการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย นักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร