Month: March 2022

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลผลงานวิจัย

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ประกาศรับสมัครผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษาหมวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง