คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรผ่านการประเมินผลงานให้ขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

ตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้ารับการอบรมทบทวนผู้เข้าอบรมผู้ประเมินฯ version 4 รุ่น 2 วันที่ 16 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา และผ่านการประเมินผลงานให้ขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ณ วันที่ 09 เมษายน 2565 ทั้งนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีผู้ที่ผ่านการประเมินผลงานให้ขึ้นทะเบียนฯ ทั้งหมดจำนวน 3 ท่าน จาก 3 สำนักวิชา