นักวิจัยสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย จาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนักวิจัยสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย จาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ภายใต้โครงการ Reinventing 2565 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 2,370,000 บาท

AI-MFU Reinventing2022 โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย2565 🎉👏👏