กิจกรรม How to learn สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรม How to learn สำนักวิชาฯ ให้กับนักศึกษาใหม่สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2565 จำนวน 91 คน โดยกิจกรรม ประกอบด้วย
1.กิจกรรม Meet the Alumni (ศิษย์เก่าเล่าเกร็ด) ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ จากศิษย์เก่าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 5 คน ได้แก่
ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

  • พี่ตูน (จิตติพร ทวียศ)

  • พี่เอิร์ธ (ธนวัฒน์ โชติวรรณ

  • พี่เต้ย (ณัฐกิตติ์ ทรัพย์น้อย)

ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังากรเก็บเกี่ยว

  • พี่แบม (สุภาพิชญ์ โลมากูล)

  • พี่ปลื้ม (รินลณี ไกรสิทธิศิรินทร)

2.กิจกรรม The Inspiration (แรงบันดาลใจสร้างได้) โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณเจนจิรา โลชา จาก Peaceful Death มาสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและการเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ
3. กิจกรรม School Orientation (ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร)
สำนักวิชาหวังว่าานักศึกษาจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมถึงได้รู้จักกับสำนักวิชาฯ มากยิ่งขึ้น