ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรที่ผ่านการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจาก UK Professional Standards Framework (UKPSF)

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ผ่านการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจาก UK Professional Standards Framework (UKPSF) ระดับ Fellow จำนวน 4 ท่าน ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ สาสนทาญาติ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏยา คนซื่อ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฎฐ์ ศิริเมืองมูล