การยกระดับคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแคบเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่นตำบลศรีค้ำ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฎฐ์ ศิริเมืองมูล อาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และหัวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแคบเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่นตำบลศรีค้ำ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ สาธิตการจัดทำผลิตภัณฑ์ข้าวแคบและร่วมลงมือปฏิบัติจริง กับกลุ่มผู้ผลิตข้าวแคบบ้านกล้วย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย ปรับขนาดผลิตภัณฑ์ให้มีขนาดพอดีคำ เพิ่มรสชาติให้มีความหลากหลาย ณ บ้านกล้วย หมู่ 5 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย