การแข่งขันประกวดโตกอาหารสมุนไพรภาคเหนือเพื่อสุขภาพ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2565

ประมวลภาพกิจกรรม #การแข่งขันประกวดโตกอาหารสมุนไพรภาคเหนือเพื่อสุขภาพ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2565 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 โดยในปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมแบบ Hybrid ผสมผสานทั้งแบบ online และ onsite ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน 10 ทีม
🎉🥳ผลการแข่งขัน ได้แก่
1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
4) รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนพญาเม็งราย และโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
👉👉ในนามสำนักวิชาอุตสาหกรมเกษตร ขอชื่นชมในความตั้งใจ และการมีส่วนร่วมของแต่ละทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน รวมถึงขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลทุกทีม และขอเป็นกำลังใจในการส่งเสริมให้ทุกทีมที่ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในการที่จะพัฒนา การเรียนรู้ และการนำเสนอกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และอุสาหกรรมเกษตร ในโอกาสภายหน้าตลอดไป👏👏