ต้อนรับอาจารย์และนิสิต จากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้ให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิต จากสาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน คณบดี ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏยา คนซื่อ ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์สำนักวิชาฯ ได้พาคณะดูงานเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง