สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2565

🎉 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2565 เนื่องในวันครบรอบ 24 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 25 กันยายน 2565 ได้แก่

1) ผศ.ดร.สุพัฒน์ พงษ์ไทย ศิษย์เก่าสำนักวิชาฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (Junior Researcher) จาก The ASEAN European Academic Network University ประเทศออสเตรีย

2) นางสาวจุฑารัตน์ รัตนการันต์ ได้รับรางวัล นักศึกษาผู้มีผลงานทางวิชาการ ระดับยอดเยี่ยม (Outstanding Award) ระดับปริญญาโท จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และนักวิจัยพืชสวนดีเด่น ประจำปี 2564