คณาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มฟล. ให้การต้อนรับตัวแทนจาก JUNIA (French graduate school of science and engineering) ) ประเทศฝรั่งเศส

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 คณาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง ประกอบไปด้วย รศ. ดร. สาโรจน์ รอดคืน ผศ. ดร. ณัฏยา คนซื่อ ผศ. ดร. รัฐพล แสงระยับ ผศ. ดร. รัจิรัฎฐ์ ศิริเมืองมูล และ ผศ. ดร. ณัฐวุฒิ ดอนลาว ให้การต้อนรับ Mr. Simon Calafiore, Associate Dean for the International Undergraduate Program in IT and Mechanical Engineering และ Ms. Thanh Ly Lê Minh, International Relations Coordinator for Asia จาก JUNIA (French graduate school of science and engineering) ) ประเทศฝรั่งเศส ที่ให้เกียรติมาเยือนสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากการที่ได้มี MoU ร่วมกัน เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ได้แก่ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร การพัฒนา Joint degree ในระดับบัณฑิตศึกษา และกิจกรรมทางวิชาการด้านอื่นๆ เช่น การจัดหลักสูตรระยะสั้น การเข้าร่วมการประชุมวิชาการในระดับต่างๆ จากนั้นทีม มฟล. ได้พาเข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และในการนี้ผู้แทนจากสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกเษตรจะได้เดินทางเพื่อไปพบปะคณาจารย์ นักวิจัย เพื่อเจรจาความร่วมมือและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย JUNIA ในเดือนมิถุนายน 2566 ที่จะถึงนี้