Assoc. Prof. Dr. Ken Miyata จาก Graduate School of Organic Materials Science, Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น มาเยือนกลุ่มวิจัย Innovative Food Packaging and Biomaterials (IFPB)

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ตัวแทนกลุ่มวิจัย Innovative Food Packaging and Biomaterials (IFPB) สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วย ผศ.ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร (หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ) รศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดอนลาว และ ผศ. วรรธิดา หอมถาวรชู ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Ken Miyata จาก Graduate School of Organic Materials Science, Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น ที่ให้เกียรติมาเยือนสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยการมาเยือนครั้งนี้เพื่อหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างทั้ง 2 สถาบัน และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นอกจากนี้ Assoc. Prof. Dr. Ken Miyata ยังได้บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในรายวิชา 1407320 Food Packageing and Shelf Life ในหัวข้อ New era of food Packaging Materials อีกด้วย