ขอแสดงความยินดีกับ นายนพวิทย์ โสภณอริยกิตติ์ และนางสาวรณิดา ลือพักตร์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths)

 

            สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นายนพวิทย์ โสภณอริยกิตติ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และนางสาวรณิดา ลือพักตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths) ภายใต้หัวข้อ “JENESYS Thai-Japan Agriculture Exchange for University Students” ระหว่างวันที่ 5-12 กันยายน 2566 ณ ประเทศญี่ปุ่น