สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดโครงการ International Agro-Industry Short Course Program (AI short course program)

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการ International Agro-Industry Short Course Program (AI short course program) ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมสังคมระหว่างกันของนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ และเป็นการส่งเสริมการสร้างโอกาสในการทำความร่วมมือและแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนให้มากขึ้น โดยมีนักศึกษาจากประเทศต่างๆ ในอาเซียน จากสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วม ทั้งจาก มาเลเซีย จีน หรือเวียดนาม

ซึ่งพิธีเปิดกิจกรรม จัดขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวเปิดกิจกรรม และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมรัตน์ ปราณอมรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ในฐานะหัวหน้าโครงการอบรมครั้งนี้ได้กล่าวนำภาพรวมก่อนเริ่มกิจกรรมทั้งหมดต่อไป