สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ปริญญา วงษา

การศึกษา M.S. (Food Technology), Wageningen University , The Netherlands (2004) B.S. (Food Science and Technology ) , Chiang

1 2