กิจกรรมที่ผ่านมา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กองวิจัยและพัฒนาข้าว และศูนย์วิจัยข้าว

คณาจารย์ของสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

นักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมโครงการ Sakura Science Exchange Program ณ มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

1 7 8 9 10 11 12