กิจกรรมของสำนักวิชา

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนเมษายน 2562

วัน/เดือน/ปี
เวลา
ชื่อกิจกรรม
รายละเอียดกิจกรรม(ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการจัดทำข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยสามารถส่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์แนบมาได้)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ประสานงานกิจกรรม/เบอร์โทร
สถานที่จัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในวันที่ 6 และ 27 เมษายน 2562
09.00-16.00
งานเสริมสร้างภาวะผู้นำ บุคลิกภาพและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการสื่อสาร อันจะเป็นผลให้นักศึกษาทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ การแต่งกายและปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามกาลเทศะ เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีวิทยากรบรรยาย ดังนี้ 1. อาจารย์ ดร.วรรณวลี อินทร์ปิ่น ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม 2. อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง
วงศ์สกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรม เกษตร 3. อาจารย์ ดร.เอกกวีร์ วินิจเขตคำนวณ 4. อาจารย์ธฤตวัน เจริญพร 5. อาจารย์นันทพร มิ่งขวัญ 6.อาจารย์ปิยะนาฎ จันทร์กระจ่าง อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ และ 7. อาจารย์ ดร. ภัททิรา
วิภวภิญโญ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์
นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ จำนวน 53 คน
อ. ดร. สิริรุ่ง วงศ์สกุล
ณ ห้องฝึกอบรม
(mock up) ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
(M-square) และห้อง D1 306 อาคารโรงอาหารและกิจกรรม D1
สน.วช. อุตสาหกรรมเกษตร
10.00-17.00
08.00-12.00
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฎิบัติงานครั้งที่ 1 Design Thinking 4Ds (mini

bootcamp

)
วัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการ Design Thinking 4Ds ออกแบบความคิด เพื่อสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการบริการให้ตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภคในยุค disruptive technology ฝึกหัดการใช้เครื่องมือในการออกแบบนวัตกรรม การเข้าใจและเจาะลึกถึงไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค เป็นการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา โดยมีวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ คือ ดร.ปรเมศ ชุ่มยิ้ม Policy Expert สำนักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 44 คน
อ. ดร. สิริรุ่ง วงศ์สกุล และ อ. ดร.สุทธิพร
พินิจสุวรรณ
ห้อง MI 407 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (M-square)
ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา และ
สน.วช.อุตสาหกรรมเกษตร
26 เมษายน 2562
13.00-16.00
บรรยายพิเศษในรายวิชา 1403101 Career Skill Development for Food Industry Professionals
กิจกรรมบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากภายนอก เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 1403101 Career Skill Development for Food Industry Professionals ได้ทราบถึงความต้องการของผู้ประกอบการในส่วนของทักษะต่างๆ ที่ผู้ประกอบการต้องการสำหรับบัณฑิตในสาขาวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อันจะเป็นประโยชน์แกนักศึกษาในการเตรียมพร้อมและพัฒนาทักษะเหล่านั้นก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในปีการศึกษา 2561 สำนักวิชาได้รับเกียรติจาก คุณภาคิน มณีกุล ผู้จัดการแผนกทรัยพยากรบุคคล บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด จังหวัดลำพูน มาพูดในหัวข้อ Needed skills in the food industries and associated industries
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 1403101 Career Skill Development for Food Industry Professionals จำนวน 28 คน
อ.ดร. จิรัฎฐ์
ศิริเมืองมูล 095-7879908
ห้อง S7A 410
สน.วช. อุตสาหกรรมเกษตร
27-28 เมษายน 2562
9.00-16.00
กิิจกรรมความสุขหาได้ไม่ยากถ้าเข้าใจตัวเอง (ค่ายคุณธรรมนำความรู้)
กิจกรรมความสุขหาได้ไม่ยากถ้าเข้าใจตัวเอง เป็นกิจกรรมหลักของสำนักวิชาที่จัดให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เดิมชื่อกิจกรรม ค่ายคุณธรรมนำความรู้ โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักและเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสังคมรอบข้าง กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรภายในนำนวน 3 ท่าน คือ อ.ดร.ฮัศวินี
ตัณกุจิมาน อ. สรีย์ฉาย คิดหาทอง และ อ.ดร.
จิตราภรณ์ สุทธิพงศ์ จากสำนักวิชาพยาบาล ร่วมจัดกิจกรรมในหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น การทดสอบบุคลิกภาพเบื้องต้น (personality) การทดสอบรูปแบบการเรียน (learning style) การทำความรู้จักตนเอง และ การจัดการอารมณ์เชิงลบ อันจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในการประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันรวมถึงการเรียน อย่างมีความสุข
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 27 คน
อ.ดร. จิรัฎฐ์
ศิริเมืองมูล 095-7879908
ห้อง S7A 410
สน.วช. อุตสาหกรรมเกษตร

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2562

วัน/เดือน/ปี
เวลา
ชื่อกิจกรรม
รายละเอียดกิจกรรม(ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการจัดทำข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยสามารถส่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์แนบมาได้)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ประสานงานกิจกรรม/เบอร์โทร
สถานที่จัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
11 พ.ค. 62
13.00-16.00
บรรยายพิเศษ
บรรยายพิเศษ รายวิชา 1405401 Food Laws and Standard และ 1405261 Food Laws and Standards
หัวข้อ “ Food Safety Modernization Act (FSMA) และมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างประเทศที่สำคัญ”
นักศึกษาปี 2 และ 3
ผศ. ดร. พันธ์สิริ
ห้อง E3-206B
สน. วช. อุตสาหกรรมเกษตร
3-4 พค 62
8.00-16.30
การศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน ณ โรงงานอุตสาหกรรมกรรม ในจังหวัดเชียงใหม่
นักศึกษา FT ชั้นปีที่ 3
ดร.จุฑามาศ
สถานประอบการ ณ จังหวัดเชียงใหม่
สน. วช. อุตสาหกรรมเกษตร

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2562

วัน/เดือน/ปี
เวลา
ชื่อกิจกรรม
รายละเอียดกิจกรรม(ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการจัดทำข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยสามารถส่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์แนบมาได้)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ประสานงานกิจกรรม/เบอร์โทร
สถานที่จัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
15 มิ.ย. 62
09.00-16.00
แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ
แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ Fostat-Nestle Quiz Bowl 2019
นักศึกษาตัวแทนชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 4 คน
อ. สุทธิพร /
092-3808281
ศูนย์การประชุม
ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
3-8 มิ.ย. 62
08.00-16.00
ศึกษาดูงานอุตสาหกรรมอาหารภาคกลางและภาคตะวันออก
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในภาคกลางและภาคตะวันออก
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
อ. สาโรจน์ / 0815995960
ภาคกลาง และภาคตะวันออก
3-7 มิ.ย. 62
08.00-16.300
การอบรมและสอบวัดความรู้ทางด้านความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรกลและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาทำโครงงานพิเศษและนักศึกษาสาขาวิศวกรรมวัสดุ ประจำปีการศึกษา 2562
นักศึกษาชั้ั้นปีที่ 2
อ.สุทธิพร / 092-3808281
อาคารวิทยาศาสตร์ มฟล.
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2562

วัน/เดือน/ปี
เวลา
ชื่อกิจกรรม
รายละเอียดกิจกรรม(ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการจัดทำข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยสามารถส่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์แนบมาได้)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ประสานงานกิจกรรม/เบอร์โทร
สถานที่จัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
17-18
ทั้งวัน
กิจกรรม How to live & learn
กิจกรรม Inspiration จัดขึ้นในวันที่ 17 เวลา 13.30-16.30 น.,กิจกรรม Meet the Alumni จัดขึ้นในวันที่ 18 เวลา 9.00-12.00 น. และกิจกรรม How to learn จัดขึั้นในวันที่ 17 เวลา 09.00-12.00 น. และ วันที่ 18 เวลา 13.30-16.30 น. ณ C2 406
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1
อ. ดร. สุทธิพร/6751
C2 406
Aedo ร่วมกับ สนว. อก

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2562

วัน/เดือน/ปี
เวลา
ชื่อกิจกรรม
รายละเอียดกิจกรรม(ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการจัดทำข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยสามารถส่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์แนบมาได้)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ประสานงานกิจกรรม/เบอร์โทร
สถานที่จัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
18-31 สิงหาคม 62
4th International Agro-Industry Short Course Program 2019
นักศึกษาต่างชาติ
อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ ปราณอมรกิจ /7186
ภายในมหาวิทยาลัย และในเขตจังหวัดเชียงราย
สนว.อุตสาหกรรมเกษตร
21-22 สิงหาคม 62
การฝึกวิชาชีพ การทำขนมประเภทเบเกอรี่ให้ผู้ต้องขังหญิงใกล้พ้นโทษ เรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย (โครงการต่อเนื่อง ปีที่ 11)
ผู้ต้องขังหญิงใกล้พ้นโทษ
ดร.สุทธิพร พินิจสุวรรณ/6751
เรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย
สนว.อุตสาหกรรมเกษตร
20 สิงหาคม 62
โครงงการจิตอาสาและอนุรักษ์สิิ่งแวดล้อม :ผักสลัดปลอดสารสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ
นักศึกษาและผู้เข้าอบรมจากเทศบาลตำบลนางเเล คน
ผศ. ดร. เสาวภา ไชวงส์
หอประชุมเทศบาลตำบลนางแล
สนว.อุตสาหกรรมเกษตร
31 สิงหาคม 62
13.00-16.00
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ครั้งที่ 2 หัวข้อ “อาชีพที่ชอบ งานที่ใช่ และ lean productivity”
บรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอก
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
อ. ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล
E3B-206
สนว.อุตสาหกรรมเกษตร
5-9 สิงหาคม 62
โครงการเจรจาและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย
โครงการเจรจาและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเป้าหมาย 2 สถาบัน ได้แก่ 1. Bogor Agricultural University (ระหว่างวันที่ 5-7 ส.ค. 2562) และ 2. Brawijaya University (ระหว่างวันที่ 7-9 ส.ค. 2562) โดยมีอาจารย์ผู้ร่วมเดินทางทั้งหมด 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร. ธรรมรัตน์ ปราณอมรกิจ และ ดร. ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง
อาจารย์มหาวิทยาลัย จาก Bogor Agricultural University (ระหว่างวันที่ 5-7 ส.ค. 2562) และ Brawijaya University (ระหว่างวันที่ 7-9 ส.ค. 2562)
อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ ปราณอมรกิจ /7186
ประเทศอินโดนีเซีย
สนว.อุตสาหกรรมเกษตร

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2562

วัน/เดือน/ปี
เวลา
ชื่อกิจกรรม
รายละเอียดกิจกรรม(ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการจัดทำข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยสามารถส่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์แนบมาได้)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ประสานงานกิจกรรม/เบอร์โทร
สถานที่จัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษในรายวิชา Startup Business with Food Science and Technology
FST
เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ ในรายวิชา Postharvest Techno for Ornamental Crops
PHT
เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษในรายวิชา Postharvest Technology of Horticultural Crops
PHT
ศึกษาดูงานภายในประเทศในรายวิชา Agricultural Logistics and Supply Chain
PHT
โครงการพัฒนาหลักสูตรสำนักวิชาให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
สนว. อก.