สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์

Bachelor of Science Program in Postharvest Technology and Logistics

 

 

Program Learning Outcomes (PLOs)
The graduates of PTL programme will be able to
ELO 1. Follow professional ethics and moral, obeys the public rules and shows public consciousness
ELO 2. Show competence in agri-food supply chain management regarding international standards and regulations that may change regarding global issues
ELO 3. Demonstrate how to apply and integrate scientific and management approach onto agri-food supply chain
ELO 4. Perform group/team working skills in multicultural society
ELO 5. Show competence in numerical analysis and communication using information technology
ELO 6. Demonstrate the readiness of practical operations in the agri-food supply chains.

 

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ ควบกับ

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ควบปริญญาตรี 2 ปริญญา)

 โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว แผน ก 1 โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว แผน ก 2 โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว แผน ข โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา