สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์

PLO 1: แสดงถึงจรรยาบรรและศีลธรรมทางวิชาชีพ ปฏิบัติตามกฏ และตระหนักรู้ทางสังคมสาธารณะ
PLO 2: แสดงถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และการจัดการโลจิสติกส์ รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
PLO 3: แสดงความสามารถในการระบุปัญหาในโซ่อุปทานเกษตรและอาหาร และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้โดยใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการจัดการโลจิสติกส์
PLO 4: แสดงความสามารถในการทำงานได้ในองค์กรระดับนานาชาติ หรือในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
PLO 5: แสดงถึงทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
PLO 6: แสดงถึงทักษะพร้อมทำงานที่จำเป็นในธุรกิจโซ่อุปทานเกษตรและอาหาร

มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์

1) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์

2) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ ควบกับ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ควบปริญญาตรี 2 ปริญญา)

 

 

 

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว

PLO 1: มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ยึดมั่นในความถูกต้อง และข้อกำหนดทางวิชาการ
PLO 2: มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งและเป็นระบบตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก
PLO 3: มีความสามารถในการบูรณาการ การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ และสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
PLO 4: มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม
PLO 5: มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันในสังคมดิจิทัล
PLO 6: มีความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว

1) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว (แผน ก 1)

2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว (แผน ก 2)

3) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว (แผน ข)