สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์

Bachelor of Science Program in Postharvest Technology and Logistics

 

 

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ ควบกับ

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ควบปริญญาตรี 2 ปริญญา)

 โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว แผน ก 1 โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว แผน ก 2 โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว แผน ข โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา