Undergraduate Research

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยในปีงบประมาณ 2562 ( 1 ต.ค. 61- 30 ก.ย. 62)

 

แหล่งทุนภายใน

ลำดับ
ชื่อโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย/ สำนักวิชา
แหล่งทุน
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ
จำนวนปี
งบประมาณ รอบประเมิน ปี 61 (บาท)
หมายเหตุ (% ความรับผิดชอบ  กรณีร่วมวิจัยกับหน่วยงานอื่นๆ)
(วดป.เริ่มต้น – วดป.สิ้นสุด)
ทั้งโครงการ (บาท)
งบประมาณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1
การยืดอายุการเก็บรักษาดอกอัญชันสด
นิรมล สันติภาพวิวัฒนา
วิรงรอง ทองดีสุนทร พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์
ทุน มฟล
2560-2562
              200,000
2 ปี
                  100,000
2
การลดอาการไส้สีน้ำตาลและการรักษาคุณภาพผลสับปะรดพันธุ์ภูแลด้วยกรดซาลิซิลิกก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว
ผศ.ดร.สุทธิวัลย์ สีทา
ทุน มฟล
2560-2562
              200,000
2 ปี
                  100,000
3
คุณลักษณะและคุณสมบัติการต้านจุลชีพของฟิล์มจากแป้งข้าวเจ้าและอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์
อ.วรรธิดา หอมถาวรชู
ดร.สุทธิพร  พินิจสุวรรณ
ทุน มฟล
2560-2562
              200,000
2 ปี
                  100,000
4
ผลการย่อยในแบบจำลองระบบทางเดินอาหารต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในเนื้อสับปะรด
อ. ดร. รุ่งอรุณ  สาสนทาญาติ (60%)
ผศ.ดร.สุทธิวัลย์ สีทา (40%)
ทุุน มฟล
2560-2562
              200,000
2 ปี
                  100,000
5
การพัฒนาโปรตีนไฮโดรไลเซทจากผลพลอยได้จากข้าวเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีสมบัติเชิงหน้าที่และศักยภาพออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
ผศ.ปริญญา วงษา
ทุน มฟล
2561-2563
              199,900
2 ปี
                   99,950
6
ผลของปริมาณใบชาสดตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตที่มีคุณภาพของชาเขียวและความคงตัวของฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในระหว่างการย่อยอาหารในหลอดทดสอบของน่้ำขาเขียว
อ.ดร.ณัฐวุฒิ ดอนลาว
ทุน มฟล
2561-2563
              200,000
2 ปี
                  100,000
7
สารสกัดสีธรรมชาติจากสมุนไพรเพื่อเป็นอาหารและคงตัวต่อสภาวะในการแปรรูปและการย่อยในแบบจำลองระบบทางเดินอาหาร
อ.ดร.รุ่งอรุณ สาสนทาญาติ
ทุมน มฟล
2561-2563
              256,500
2 ปี
                  128,250
8
ฤทธ์ต้านอนุมูลอิสระและองค์ประกอบทางเคมีใบชาอัสสัมที่รวบรวมในแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมชาไทย
ผศ.ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์
ทุน มฟล
2561-2563
              300,000
2 ปี
                  150,000
รวม
                878,200
ทุนวิจัย (บาท/คน)
              41,819.05

แหล่งทุนภายนอก

ลำดับ
ชื่อโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย/ สำนักวิชา
แหล่งทุน
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ
จำนวนปี
งบประมาณ รอบประเมิน ปี 61 (บาท)
หมายเหตุ (% ความรับผิดชอบ  กรณีร่วมวิจัยกับหน่วยงานอื่นๆ)
(วดป.เริ่มต้น – วดป.สิ้นสุด)
ทั้งโครงการ (บาท)
งบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย
1
สมบัติบางประการและการใช้ประโยชน์เชิงหน้าที่่ของแป้งและสตาร์ชกล้วยหอมเขียวพันธุ์คาเวนดิช
รศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน
งบบูรณาาการวิจัยและนวัตกรรม (งบแผ่นดิน)
              424,800
1 ปี
                  424,800
2
สมบัติของฟิล์มสตาร์ชจากล้วยหอมเขียวดิบพันธุ์คาเวนดิชที่ผสมกับสารสกัดจากเปลือกกล้วยและการประยุกต์ใช้ในระบบจำลองของตัวอย่างอาหาร
รศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน
งบบูรณาาการวิจัยและนวัตกรรม (งบแผ่นดิน)
              424,800
1 ปี
                  424,800
3
การพัฒนาเส้นขนมจีนจากแป้งกล้วยทดแทนผสมสารสกัดจากพืช
อ.วรรธิดา หอมถาวรชู
งบบูรณาาการวิจัยและนวัตกรรม (งบแผ่นดิน)
              419,900
1 ปี
                  419,900
4
การสกัดเพคตินและสารต้านอนุมูลอิสระจากผงเปลือกกล้วยหอมเขียวดิบพันธุ์คาเวนดิช
อ.ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง
งบบูรณาาการวิจัยและนวัตกรรม (งบแผ่นดิน)
              416,300
1 ปี
                  416,300
5
การเตรียมเยื่อเซลลูโลสจากก้านเครือกล้วยหอมเขียวเพื่อการผลิตถาดเยื่อขึ้นรูป
อ.ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร
งบบูรณาาการวิจัยและนวัตกรรม (งบแผ่นดิน)
              561,900
1 ปี
                  561,900
6
การเตรียมสตาร์ชกล้วยหอมดิบพันธุ์คาเวนดิชสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
รศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน
งบบูรณาาการวิจัยและนวัตกรรม (งบแผ่นดิน)
              420,000
1 ปี
                  420,000
7
ห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าเกษตรและอาหาร
อ.ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร
งบบูรณาาการวิจัยและนวัตกรรม (งบแผ่นดิน)
           2,955,800
1 ปี
               2,955,800
8
คุณสมบัติของไฮโดรเจลจากแป้งกล้วยดิบร่วมกับอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์และความสามารถในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์
อ.ดร.สุทธิพร พินิจสุวรรณ
งบบูรณาาการวิจัยและนวัตกรรม (งบแผ่นดิน)
              417,700
1 ปี
                  417,700
9
การยืดอายุการปักแจกันกล้วยไม้ตัดดอกสกุลฟาแลนนอปซิส
อ.ดร.นิรมล สันติภาพวิวัฒนา
สวทช.
              250,000
1 ปี
                  250,000
10
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ลดน้ำตาลเสริมแคลเซียม
ผศ. ปาริชาติ ศงสนันท์
อ.ดร.รุ่งอรุณ สาสนทาญาติ (10%)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2562
              200,000
1 ปี
                   20,000
11
การประยุกต์ใช้วัสดุฉนวนความร้อนเพื่อการจัดการห่วงโซ่ความเย็นของผลิตผลสด
ผศ.ดร. เสาวภา ไชยวงศ์
ดร.จุรีรัตน์ ประสาร
สวทช.
2562
                50,000
2 ปี
                   25,000
12
การผลิตแคโรทีนอยด์โดยวิธีการลดอุณหภูมิแบบลำดับส่วนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากน้ำมันปาล์มแดง และไขมันปาล์มที่ได้จากกระบวนการผลิต
รศ. ดร. พัชรินทร์ ระวียัน
ดร. ณัฏยา คนซื่อ ผศ.ดร. ภัทวรา ปฐมรังษิยังกูล
สวก
2562
           2,214,500
1 ปี
                  221,450
10%
รวม
             6,557,650
ทุนวิจัย (บาท/คน)
            312,269.05