กลุ่มวิจัยระบบนิเวศเชิงบูรณาการเกษตรและเทคโนโลยี (Integrated AgriTech Ecosystem Research Group (IATE))

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มวิจัย

 1. การบูรณาการด้านเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบการผลิตในแปลงปลูก
  การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการโซ่ความเย็น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการกระจายสินค้า รวมทั้งโลจิสติกส์ด้านการเกษตร เพื่อลดความเสียหายและเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
 2. เพื่อสร้างเกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและการวิจัย จากการสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกับภาคเอกชน เกษตรกร เน้นด้านเทคโนโลยีการเกษตรพืชสวน

เป้าหมายของการจัดตั้งกลุ่มวิจัย IATE

 1. สร้างความเชื่อมโยงงานวิจัยเชิงบูรณาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรอย่างเป็นระบบตลอดโซ่อุปทานของผลิตผลเกษตร และจัดทำฐานข้อมูลด้านเกษตรขนาดใหญ่อย่างครบวงจร เพื่อลดความเสียหายและเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
 2. สร้างความร่วมมือทางวิจัยและวิชาการกับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการเอกชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอย่างเป็นระบบ
 3. ผลิตงานวิจัย นักวิจัยและบัณฑิตที่มีศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยเชิงบูรณาการตลอดโซ่อุปทานและสร้างความแข็งทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

หัวหน้ากลุ่มวิจัย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา ไชยวงศ์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

 

สมาชิกกลุ่มวิจัย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐพล แสงระยับ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล อุ่นศรี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อาจารย์ ดร. สุจิตรา อาวัชนานุกุล สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ