Institutes & Centers

1) กลุ่มวิจัยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและวัสดุชีวภาพ (Innovative Food Packaging & Biomaterial Group)

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มวิจัย IFP

 • รวมกลุ่มนักวิจัยเพื่อหาทุนมาดำเนินการวิจัยด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร และวัสดุชีวภาพต่างๆ ที่สามารถนำมาพัฒนาหรือเพิ่มศักยภาพด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนาหรือเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้ไปสู่ผู้ใช้งานจริง
 • สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์รวมถึงโอกาสทางธุรกิจจากผลงานวิจัย
 • สร้างความเข้มแข็งกลุ่มวิจัยเฉาะทางเพื่อเพิ่มโอกาสในการขอทุนวิจัย และมีเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ

เป้าหมายของการจัดตั้งกลุ่มวิจัย IFP

 • ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวัสดุชีวภาพและบรรจุภัณฑ์อาหารที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและนโยบายของประเทศ
 • ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการวิชาการด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร รวมถึงการใช้ประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าวัสดุทางชีวภาพ ให้กับผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป
 • พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและวัสดุชีวภาพกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
 • ผลิตบัณฑิต/สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความรู้และทักษะในการศึกษาวิจัยเฉพาะทาง ด้านนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและวัสดุชีวภาพ
 • สร้างความเข้มแข็งงานวิจัยเฉพาะทาง ด้านนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและวัสดุชีวภาพให้กับมหาวิทยาลัย และสนองนโยบายของประเทศเรื่องการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศ

2) กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Research Group of Postharvest Technology (PHT))

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มวิจัย

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดการสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตผลเกษตรภายหลังการเก็บเกี่ยว

เป้าหมายของการจัดตั้งกลุ่มวิจัย PHT

 1. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อสามารถนำไปแก้ปัญหาหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการวิชาการด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวให้กับผู้ประกอบการเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
 3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 4. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการศึกษาวิจัยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

 

หัวหน้ากลุ่มวิจัย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวัลย์ สีทา สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

 

สมาชิกกลุ่มวิจัย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

 

ความร่วมมือกับองค์กรหรือสถาบันอื่น (Partnerships)

ที่ชื่อความร่วมมือรูปแบบ
(MOU/MOA)
สรุปย่อลักษณะความร่วมมือ
1.Faculty of Agriculture, Kagoshima University, JapanMOU– Research Exchange

– Joint Symposium

– Training

– Exchanges Students

– Publications

2. Graduate School of Horticulture, Chiba University, JapanMOU– Research Exchange

– Exchanges Students

– Publications

3.School of Science and Health, University of Western Sydney, Australia

 

 

Activity– Visiting Professor

 

3) กลุ่มวิจัยระบบนิเวศเชิงบูรณาการเกษตรและเทคโนโลยี (Integrated AgriTech Ecosystem Research Group (IATE))

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มวิจัย

 1. การบูรณาการด้านเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบการผลิตในแปลงปลูก
  การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการโซ่ความเย็น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการกระจายสินค้า รวมทั้งโลจิสติกส์ด้านการเกษตร เพื่อลดความเสียหายและเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
 2. เพื่อสร้างเกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและการวิจัย จากการสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกับภาคเอกชน เกษตรกร เน้นด้านเทคโนโลยีการเกษตรพืชสวน

เป้าหมายของการจัดตั้งกลุ่มวิจัย IATE

 1. สร้างความเชื่อมโยงงานวิจัยเชิงบูรณาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรอย่างเป็นระบบตลอดโซ่อุปทานของผลิตผลเกษตร และจัดทำฐานข้อมูลด้านเกษตรขนาดใหญ่อย่างครบวงจร เพื่อลดความเสียหายและเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
 2. สร้างความร่วมมือทางวิจัยและวิชาการกับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการเอกชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอย่างเป็นระบบ
 3. ผลิตงานวิจัย นักวิจัยและบัณฑิตที่มีศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยเชิงบูรณาการตลอดโซ่อุปทานและสร้างความแข็งทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

หัวหน้ากลุ่มวิจัย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา ไชยวงศ์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

 

สมาชิกกลุ่มวิจัย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐพล แสงระยับ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล อุ่นศรี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อาจารย์ ดร. สุจิตรา อาวัชนานุกุล สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ