เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน (Cross-Border E-commerce) สำหรับสินค้าเกษตรท้องถิ่นโอกาสทางธุรกิจในยุคโควิด 19

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ ขอเชิญผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้าชุมชน และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน (Cross-Border E-commerce) สำหรับสินค้าเกษตรท้องถิ่นโอกาสทางธุรกิจในยุคโควิด 19
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น.
เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 925 4317 2606
วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ดำรงพล คำแหงวงศ์
– ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย “การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ และระบบโลจิสติกส์ สินค้าเกษตร ไทย-จีน ภายใต้ กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ASEAN-China: กรณีศึกษาเส้นทางขนส่งประเทศไทย- มณฑลยูนนาน โดยระบบท่าเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงและเส้นขนส่ง 3A(R3A)” สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.-วช.)
-หัวหน้าโครงการวิจัย “การศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของระบบโลจิสติกส์ สินค้าเกษตรไทย – จีน กรณีศึกษา เส้นทางขนส่งมณฑลยูนนาน – ประเทศไทย โดยระบบท่าเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขงและเส้นขนส่ง 3A (R3A)” สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.-วช.)
ฟรี!!…..ไม่มีค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม https://bit.ly/3rOuzLz
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร. 0 5391 67897 ต่อ 8033-5 (ดารุนันท์,ขวัญนภา)