Visiting Scholars for World Class Research Collaboration

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับการคัดเลือกให้ให้ร่วมโครงการความร่วมมืออาจารย์อาคันตุกะ นักวิชาการ และนักวิจัยชาวต่างชาติเพื่อความเป็นเลิศด้านการวิจัยระดับโลก (Visiting Scholars for World Class Research Collaboration) ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 เพื่อเชิญอาจารย์อาคันตุกะ นักวิชาการ หรือนักวิจัยชาวต่างชาติจะต้องทำวิจัยร่วม หรือเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย หรือเป็นอาจารย์สอบ หรือเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ผ่านระบบออนไลน์ (Visiting Scholars Online Programme) ซึ่งมีอาจารย์อาคันตุกะได้รับทุนดังกล่าวจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1) Assoc. Prof. Dr. Yukiharu Ogawa จาก Chiba University, Japan โดยมี ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดอนลาว เป็นผู้ประสานงานฝ่ายไทย

2) Assoc. Prof. Dr. Si Qin จาก Hunan Agricultural University, China โดยมี ผศ.ดร.ณัฏยา คนซื่อ เป็นผู้ประสานงานฝ่ายไทย