ภาพรวมของสำนักวิชา

School of Agro-Industry, Mae Fah Luang University

กิจกรรม Meet the alumni ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 

กิจกรรม Meet the alumni ของสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์

 

กิจกรรม Inspiration ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

กิจกรรม Inspiration ของสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์

 

 

วิดีโอแนะนำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 1

 

วิดีโอแนะนำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2

 

วิดีโอแนะนำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 

วิดีโอแนะนำสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์