ประวัติความเป็นมา

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (School of Agro – Industry)

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (ชื่อเดิมสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2542 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ต่อมาในปี พ.ศ.2546 ได้เปิดการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ (ปี พ.ศ.2551 ได้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็นชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ) ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีและเติบโตขึ้น มีการเปิดสอนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก และมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโทที่มีคุณภาพ กอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ ซึ่งจะช่วยนำพาอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทยก้าวต่อไปอย่างมั่นคงสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่วิวัฒนาการการเปิดหลักสูตร

  • ปี พ.ศ.2542 เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (ปี พ.ศ.2560 เปลี่ยนชื่อเป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
  • ปี พ.ศ.2546 เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ (ปี พ.ศ.2562 เปลี่ยนชื่อเป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์)
  • ปี พ.ศ.2549 เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (ปี พ.ศ.2560 เปลี่ยนชื่อเป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
  • ปี พ.ศ.2550 เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร (ปี พ.ศ.2562 เปลี่ยนชื่อเป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว)
  • ปี พ.ศ.2551 เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (ปี พ.ศ.2560 เปลี่ยนชื่อเป็น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
  • ปี พ.ศ.2559 เปิดหลักสูตรร่วมระดับปริญญาโท กับ Graduate School of Horticulture, Chiba University และ Faculty of Agriculture Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น
  • ปี พ.ศ.2563 เปิดหลักสูตรร่วมระดับปริญญาเอก กับ Graduate School of Horticulture, Chiba University ประเทศญี่ปุ่น

Agreement for double master’s degree program between Mae Fah Luang University and Chiba University

Agreement for double master’s degree program between Mae Fah Luang University and Shinshu University

Agreement for double doctorate program between Mae Fah Luang University and Chiba University