พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

สำนักงานเลขานุการ

กชกร คำวัง

เจ้าหน้าที่ประสานงานคลินิคเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง