หน้าหลัก

Mae Fah Luang University:

Restore forests and develop people.

Developing people; cultivating knowledge; instilling quality; upholding virtues; and conserving the environment.

Academic
Practices
Research
Good learning environment
University in the park
Colorful
Cultural
Diversity
International
Student activities
Recreational
Leisure
Producing graduates
Honor Societies
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสารล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมนานาชาติ

ข้อมูลทั่วไป

เกี่ยวกับสำนักวิชา

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (ชื่อเดิมสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2542  เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ต่อมาในปี พ.ศ.2546 ได้เปิดการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์  (ปี พ.ศ.2551 ได้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็นชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ) ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีและเติบโตขึ้น มีการเปิดสอนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก และมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโทที่มีคุณภาพ กอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ ซึ่งจะช่วยนำพาอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทยก้าวต่อไปอย่างมั่นคงสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่