หน้าหลัก

Slider

ข่าวสารล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมนานาชาติ

ข้อมูลทั่วไป

เกี่ยวกับสำนักวิชา

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (ชื่อเดิมสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2542  เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ต่อมาในปี พ.ศ.2546 ได้เปิดการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์  (ปี พ.ศ.2551 ได้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็นชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ) ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีและเติบโตขึ้น มีการเปิดสอนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก และมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโทที่มีคุณภาพ กอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ ซึ่งจะช่วยนำพาอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทยก้าวต่อไปอย่างมั่นคงสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่