คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

คณะกรรมการประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ประธานกรรมการ

Asst. Prof. Dr. Saroat Rawdkuen

รองศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ รอดคืน

คณบดี

 

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์

Dr. Phunsiri Suthiluk

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิวัลย์ สีทา

Dr. Nattaya Konsue

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏยา คนซื่อ

Dr. Natthakan Rungraeng

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง

 

กรรมการและเลขานุการ

Miss Patcharin Khummawong

นางสาวพัชรินทร์ คำมะวงค์