สโมสรนักศึกษา

รายชื่อสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2563
Agro-Industry student union (Academic year 2020)

 

นางสาวธัญวรัตม์ อึ้งชัยวงษ์
นายก
President: Miss Tanwarat Eungchaiwong

 

นางสาว จิตติพร ทวียศ

ที่ปรึกษานายก

Advisor of President:  Miss Jittiporn Taweeyot

 

นางสาววันทนีย์ สุขกายะ

อุปนายก คนที่ 1

Vice president:   Miss Wantanee Sukkaya

 

นางสาวธิดารัตน์ วงษ์สาขา

อุปนายก คนที่ 2

Vice president:   Miss Thidarat wongsakha

 

นางสาวธิดารัตน์ จันปัน

เลขานายก

Secretary of President: Miss Thidarat Chanpan

 

นายสุวิชชาญ ฟองอิสสระ

เลขาสโม

Secretary of Student Union: Suwitchan Fongistsara

 

นางสาวชนิภา สุขโชติ

ฝ่ายกิจกรรม

Head of student activity: Miss shanipa Sukchot

 

นางสาวปราญชลี ชะอุ่ม

รองฝ่ายกิจกรรม

Deputy head of student activity: Miss Pranchalee Chaum

 

นางสาวรัชิตา คำแสนเดช

เหรัญญิก

Treasurer: Miss Ratchita Khamsaendet

นางสาวจิณณพัต เลี้ยงบำรุง

รองเหรัญญิก

Deputy treasurer: Miss Jinnapat Leangbanrung

นางสาวปิญาวรรณ์ ผลพิมาย

ฝ่ายกีฬา

Head of sports: Miss Piyawan Phonphimai

 

นางสาวพิมพ์ภัสสร จิณะกับ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Head of public relations: Miss Pimphatsorn Jinakap

นางสาวอมรรัตน์ เทหะสุวรรณรัตน์

ตัวแทนชั้นปีที่ 2

Representative of  2nd student: Miss Amornrat Thehauswannarat

 

นางสาวนิดานุช โรจน์ณรงค์

ตัวแทนชั้นปีที่ 3

Representative of  3rd students:

Miss Nidanut Rojnarong

 

นางสาวศิริสุดา จันทฤทธิ์

ตัวแทนชั้นปีที่ 4

Representative of 4th students: Miss Sirisuda Chantari