บริการวิชาการ

การบริการวิชาการแก่สังคม

ปีการศึกษา 2562

สำนักวิชาฯ มีคณะทำงานฝ่ายบริการวิชาการประจำสำนักฯ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานการให้บริการวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้ง การประสานงานการบริการให้คำปรึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรแก่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม  โดยสำนักวิชาฯ  ดำเนินการมี 2 รูปแบบ ได้แก่

  1. โครงการบริการวิชาการที่ดำเนินการผ่านศูนย์บริการวิชาการ โดยมีทั้งแบบให้เปล่า และแบบมีรายได้
  2.   การดำเนินโครงการ/ให้คำปรึกษากรณีที่มีคนร้องขอจากหน่วยงานภายนอก โดยผ่านคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผลการดำเนินการบริการวิชาการ

โครงการ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปจากลูกหม่อนจากพื้นที่วิสาหกิจชุมชน ต.แม่ฟ้าหลวงพัฒนา อ.
แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

โครงการ 2 การฝึกวิชาชีพ การทำขนมประเภทเบเกอรี่ ให้ผู้ต้องขังหญิงใกล้พ้นโทษ เรือนจำกลางจังหวัด
เชียงราย (โครงการต่อเนื่อง ปีที่ 12)

โครงการ 3 การฝึกวิชาชีพ การทำขนมประเภทเบเกอรี่ ให้ผู้ต้องขังหญิงใกล้พ้นโทษ เรือนจำเทิง จังหวัด
เชียงราย (โครงการต่อเนื่อง ปีที่ 4)

โครงการ 4.การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเสริมอาชีพ (โครงการต่อเนื่อง) (สน.อุตสาหกรรมเกษตร)