การได้รับการรับรองและรางวัล

IFT Approved Undergraduate

The Food Technology program (undergraduate level) at the Mae Fah Luang University is accredited by the Institute of Food Technologists (IFT), USA from 2020 to 2025.
หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการรับรองจากสถาบันนักเทคโนโลยีอาหาร (Institute of Food Technologists หรือ IFT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างปี พ.ศ. 2563-2568