สิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการทางการแพทย์แบบบูรณาการ ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทยประยุกต์และการแพทย์ทางเลือก เช่น บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกทั่วไป บริการตรวจรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด คลินิก ทันตกรรม คลินิกผิวหนังความงามและชะลอวัย ด้านบริการการแพทย์ทางเลือกมีบริการฝังเข็ม นวดกดจุด และแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยแพทย์และพยาบาลผู้ชำนาญการ จัดอบรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยให้กับนักศึกษารับรู้อย่างสม่ำเสมอ และมีการทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาทุกคน นอกจากนี้ยังร่วมกับหน่วยงานด้านสุขภาพภายในมหาวิทยาลัยออกให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงรายอีกด้วย


ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีหน้าที่ให้การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยให้บริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพให้แก่นักศึกษา อาจารย์ รวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน งานวิจัย รวมทั้งงานบริหารของมหาวิทยาลัย โดยให้บริการหลัก ดังนี้

 • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการบริการ
 • การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ห้อง ปฏิบัติการ
 • การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์


ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง M-STORE

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร E-Park กลุ่มอาคาร M Square ให้บริการจัดจำหน่ายสินค้าประเภทหนังสือ ตำราเรียน เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการศึกษา ของที่ระลึกมหาวิทยาลัย รวมถึงผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

โทรศัพท์ : 0 5391 7020-4
อีเมล: bookcenter@mfu.ac.th
เว็บไซต์: M-Store


หอประชุมและห้องจัดประชุม

หอประชุมสมเด็จย่า หรืออาคาร C4 ลักษณะเป็นห้องบรรยายขนาด 1,500 ที่นั่ง ใช้เป็นที่หอประชุมกลางของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2546 ต่อมาในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 ใช้เป็นสถานที่รับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยรุ่นแรก โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต และเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานพิธีและกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัย งานประชุมวิชาการ งานแสดงนิทรรศการต่างๆ อีกด้วย


ศูนย์อาหาร

ศูนย์อาหาร D1
อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร D1 ประกอบด้วย

ร้านอาหาร 10 ร้าน
ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม 9 ร้าน
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น.ทุกวัน
มีความจุ 1,200 ที่นั่ง สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 4,800 คนต่อวัน

ศูนย์อาหาร E1
ใต้ถุนอาคาร E1 ประกอบด้วย

ร้านอาหาร 8 ร้าน
ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 ร้าน
เปิดบริการตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.ทุกวัน
มีความจุ 600 ที่นั่ง สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 2,000 คนต่อวัน

ศูนย์อาหาร E2
ใต้ถุนอาคาร E2 ประกอบด้วย

ร้านอาหาร 11 ร้าน
ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5 ร้าน
เปิดบริการตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น.ทุกวัน
ด้วยความจุ 600 ที่นั่ง สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 2,000 คนต่อวัน

ศูนย์อาหาร C5
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน ประกอบด้วย

ร้านอาหาร 5 ร้าน
ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3 ร้าน
เปิดบริการตั้งแต่ 07.00 – 18.00 น.ทุกวัน
ด้วยความจุกว่า 400 ที่นั่ง สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 1,400 คนต่อวัน

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ S2 (KIOSK)
ประกอบด้วย

ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3 ร้าน
บริการร้านกาแฟสดด้านหน้าห้องสมุด 1 ร้าน
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.ทุกวัน
ด้วยความจุกว่า 300 ที่นั่งสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 1,000 คนต่อวัน

ร้านอาหารโซนหอพักนักศึกษา
ประกอบด้วย

ร้านอาหารครัวลำดวน ร้านอาหารว่างไพจิตรา ตั้งอยู่กลุ่มหอพักลำดวน
ครัวมายมัม ตั้งอยู่กลุ่มหอพักโซน F ให้บริการอาหารตามสั่ง
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น.ทุกวัน
สามารถรองรับนักศึกษาได้กว่า 3,000 คนต่อวัน

ศูนย์อาหาร M Square
ชั้น 1 อาคาร E-Park ประกอบด้วย

ร้านอาหาร จำนวน 4 ร้าน
ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน1 ร้าน
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.30-18.00 น. ทุกวัน
ด้วยความจุกว่า 220 ที่นั่ง สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 700 คนต่อวัน
ร้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม อาคาร E-Park
ร้าน Bannoffee จำหน่ายกาแฟสดและเครื่องดื่ม
ร้าน Coffee Print จำหน่ายกาแฟสด,เครื่องดื่ม และรับพิมพ์งาน
ร้าน Taxi Café จำหน่ายกาแฟสด ,เครื่องดื่ม และพิซซ่า
ร้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม อาคาร L-Park
ร้าน Singha Park จำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ร้าน Blue Monkey จำหน่ายเบเกอรี่และเครื่องดื่ม
ร้าน Ice Cream Workshop จำหน่ายไอศกรีมโฮมเมด

ร้านอาหารเรือนริมน้ำ

ร้านอาหารเรือนริมน้ำ เป็นร้านอาหารของมหาวิทยาลัย (ครัวของมหาวิทยาลัย) ตั้งอยู่บริเวณกลุ่มหอพักโซนลำดวน เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.00 น. มีบริการทั้งอาหารเช้า อาหารกลางวันและอาหารเย็น รวมถึงรับจัดงานจัดเลี้ยงตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป


ศูนย์กีฬา

มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษาออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีในหมูคณะ ดำเนินการโดยศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้บริการด้านสถานที่ อุปกรณ์กีฬา และให้คำปรึกษาด้านกีฬาและสุขภาพแบบครบวงจรโดยผู้เชี่ยวชาญ อาทิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษา บรมราชินีนาถ จำนวน 1 หลัง อาคารกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ซึ่งเป็นอาคารกีฬาในร่มขนาดใหญ่ และห้องออกกำลังกาย (Fitness Room) พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและครบครัน นอกจากนี้ยังให้บริการสนามกีฬาประเภทต่างๆ ดังนี้

 • สระว่ายน้ำ
 • สนามฟุตบอล
 • สนามเทสนิส
 • สนามบาสเกตบอล
 • สนามตะกร้อ
 • สนามเปตอง
 • สนามแบดมินตัน
  เบอร์โทรศัพท์: 0-5391-7821 เว็บไซต์: sport.mfu.ac.th


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หรือห้องสมุด เป็นหน่วยงานทางวิชาการที่สนับสนุนความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรม โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีระบบการบริการจัดการและบริการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการดำเนินการแสดงหา วิเคราะห์ การจัดระบบ และการบำรุงรักษา พร้อมทั้งให้บริการทรัพยากรสารนิเทศทุกรูปแบบ รวมทั้งให้บริการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีีที่ทันสมัย บริการระบบ Learning Management System นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวบรวมบริการสืบค้น เอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย

ปัจจุบันศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีหนังสือภาษาต่างประเทศจำนวน 91,248 เล่ม, หนังสือภาษาไทย จำนวน 89,304 เล่ม, E-Book จำนวน 98,450 เล่ม, สื่อโสตทัศนวัสดุ จำนวน 7,918 รายชื่อ, ฐานข้อมูลออนไลน์ จำนวน 36 ฐาน และยังให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นและให้บริการทางอินเตอร์เน็ตภายในหอสมุดอีกด้วย

โทรศัพท์ : 0 5391 6330 – 31 เว็บไซต์: library.mfu.ac.th


หอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยได้จัดหอพักภายในบริเวณมหาวิทยาลัยจำนวน 16 หอพัก เพื่อให้เป็นที่พักอาศัย ให้ความสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไกล เปิดโอกาสให้เรียนรู้ทางด้านสังคม ส่งเสริมบรรยากาศภายในหอพักนักศึกษาให้อบอุ่นเหมือนบ้าน เอื้ออำนวยต่อการศึกษา สนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์และสติปัญญา ฝึกให้นักศึกษารู้จักเอื้ออาทรต่อกัน (Living Learning and Caring Center) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแห่งการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ สร้างประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติ ภายใต้การดูแลอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย มีผู้ปกครองหอพักเพื่อให้การดูแลและให้คำปรึกษาหอพักละ 1 คน พนักงานรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิดทุกชั้นของอาคาร แม่บ้านทำความสะอาดภายในหอพัก และกรณีเจ็บป่วยจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลดูแล และมีบริการรับ-ส่งไปโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะพักในหอพักมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ปี ก็สามารถทำได้ โดยยื่น ความจำนงที่สำนักงานหอพักนักศึกษา

เบอร์โทรศัพท์: 053-917117 เว็บไซต์: http://sites.mfu.ac.th/dormitory/


รถรับส่งภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้จัดรถไฟฟ้าสำหรับบริการ รับ-ส่ง นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 16 คัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโดยสาร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน โดยให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00 – 21.00 น.


Wi-Fi

สามารถเชื่อมต่อสัญญาน wifi ได้ทุกจุดภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ไปรษณีย์

สามารถใช้บริการของไปรษณีย์ไทยได้ที่ชั้นที่ 1 ของ ตึก I-Park


แผนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง