นักศึกษาระดับปริญญาตรี

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจผ่านชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้

กิจกรรมประจำชั้นปีที่ 1 กิจกรรมค่ายคุณธรรม

 

กิจกรรมประจำชั้นปีที่ 2 กิจกรรมจิตอาสา

 

กิจกรรมประจำชั้นปีที่ 3 กิจกรรมค่ายภาวะผู้นำ บุคลิกภาพ และความความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

 

กิจกรรมประจำชั้นปีที่ 4 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน

 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ ที่นักศึกษาสามารถเข้าร่วมประกอบด้วย

 • กิจกรรมแรงบันดาลใจสร้างได้
 • กิจกรรมศิษย์เก่าเล่าเกร็ด
 • กิจกรรมกีฬา 3 ช๊อป
 • กิจกรรมกีฬาลำดวน
 • กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
 • กิจกรรมการแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • กิจกรรมวันไหว้ครู
 • กิจกรรมวันรับปริญญา
 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังจากบัณฑิตสู่รุ่นน้อง
 • กิจกรรมดูงาน
 • กิจกรรมบรรยายพิเศษ
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศ