สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

Master of Science Programme in Food Science and Technology

Program Learning Outcomes (PLOs)
The graduates of MSc. FST programme will be able to
PLO 1. Understand the principles, theories and research processes in food science and technology. (Cognitive; applying to evaluating)
PLO 2. Apply knowledge in initiating, researching, synthesizing, and conducting research to achieve success effectively (Psychomotor; manipulation to naturalization)
PLO 3. Perform skillfully in language and information technology and be able to communicate ideas and research results (Psychomotor; manipulation to precision)
PLO 4. Demonstrate morals and ethics, responsibility and leadership. Listen to opinions, adapt to work with others with a public mind and taking into account the common interests and the feelings of others (Affective; valuing to characterization)

 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักสูตร

  • รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) [TQF2]

  • โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 1 สหกิจศึกษา) โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 2 ประสบการณ์วิชาชีพ) โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
 
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แผน ก 1 โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แผน ก 2 โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แผน ข โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
 
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก   
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แบบ 1.1) โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แบบ 1.2) โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แบบ 2.1) โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แบบ 2.2) โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา

 

Facebook Fanpage ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร