สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

Master of Science Programme in Food Science and Technology

 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักสูตร

  • รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) [TQF2]

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 1 สหกิจศึกษา) โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 2 ประสบการณ์วิชาชีพ) โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
 
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แผน ก 1 โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แผน ก 2 โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แผน ข โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
 
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก   
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แบบ 1.1) โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แบบ 1.2) โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แบบ 2.1) โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แบบ 2.2) โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา

 

Facebook Fanpage ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร