สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

PLO 1: มีวินัยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพนักวิทยาศาสตรด้านอาหาร
PLO 2: อธิบายหลักการ แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร (การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร เคมีอาหาร การประกันคุณภาพและ สุขาภิบาล จุลชีววิทยาอาหาร) และความรู้ในแขนงเฉพาะทางที่เลือกได้
PLO 3: แก้ปัญหาพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการผลิตและการควบคุมคุณภาพอาหาร จากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
PLO 4: ทํางานในสังคมพหุวัฒธรรมได้โดยใช้กรอบแนวคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
PLO 5: เลือกใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แปลความ สรุปผล และสื่อสารได้
PLO 6A: ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกับ แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานทางการบริหารและการจัดการ เพื่อการประกอบธุรกิจอาหาร(แขนงผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหาร)
PLO 6B: ประยุกตใช้ความรูทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกับแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานทางโภชนาการอาหาร เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดี (แขนงนวัตกรรมโภชนศาสตร)

มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

1) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

 

 

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

PLO1: ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร จรรยาบรรณทางวิชาการและ
จริยธรรมการทำวิจัย
PLO2: อภิปรายการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารตลอดโซ่อุปทานได้ อย่างเหมาะสม
PLO3: ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เพื่อแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมเกษตร
และอาหาร
PLO4: วิจัยและพัฒนาอาหารอนาคตเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
PLO5: ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในสังคมพหุวัฒนธรรม
PLO6: นำเสนอสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

1) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร แผน ก 1

2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร แผน ข

3) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร แผน ก 2 (แบบ ปกติ)

4) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร แผน ก 2 (แบบร่วมสองปริญญา)

5) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร แผน ก 2 (แบบการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน)

 

 

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

PLO1: แสดงออกได้ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร จรรยาบรรณทางวิชาการและจริยธรรมการทำวิจัยได้อย่างถูกต้อง
PLO2: สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการในระดับสากล
PLO3: ทำวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน สร้างความมั่นคงทางอาหารได้
PLO4: ถ่ายทอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นได้ตามระดับของการนำไปใช้ประโยชน์
PLO5: เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นผู้นำทางความคิด และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ในองค์กรระดับชาติและนานาชาติ
PLO6: เลือกใช้เครื่องมือทางสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
PLO7: Pนำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ในระดับสากลได้

มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

1) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (แบบ 1.1)

2) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (แบบ 2.1)

3) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (แบบ 2.2)

Facebook Fanpage ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร