ทำเนียบคณบดี

 

รศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน

20 กรกฎาคม 2563-ปัจจุบัน

(รักษาการแทน) 1 ตุลาคม 2562-19 กรกฎาคม 2563

 

ศ.ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์

(รักษาการแทน) 1 พฤษภาคม 2562-30 กันยายน 2562

 

 

ผศ.ดร.มัชฌิมา  นราดิศร

(รักษาการแทน) 1 พฤษภาคม 2556-30 เมษายน 2562

 

 

ผศ.ดร.วิชชา  สอาดสุด

4 ตุลาคม 2553-30 เมษายน 2556

 

 

รศ.ดร.อรพิน  ภูมิภมร

2 พฤษภาคม 2548-30 กันยายน 2553

 

 

ผศ.ลักขณา  รุจนะไกรกานต์

(รักษาการแทน) 21 สิงหาคม 2545-1 พฤษภาคม 2548

 

 

รศ.ดร.เทอด  เทศประทีป

(รักษาการแทน) 1 มีนาคม 2545-20 สิงหาคม 2545

 

 

รศ.ยุทธนา  สมิตะสิริ

(รักษาการแทน) 30 กันยายน 2542-28 กุมภาพันธ์ 2545